سیم بکسل

زنجیر و اتصالات

سیم بکسل

زنجیر و اتصالات

سیم بکسل

سیم بکسل
سیم بکسل
سیم بکسل

بازرگانی ساسان شاهنگ گر

با بیش از 35 سال سابقه و عضویت در سازمان های اتاق بازرگانی ایران و چین، اتاق صنایع ایران